||
||
||
||
 ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
FONTSIZE
ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร >> มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู ในห้องที่จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด


4.) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน 
     4.1  การจัดหาพัสดุ 
     4.2  การให้บริการประชาชน 
           3.) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
           4.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน
                4.1) ปี 2560  4.2) ปี 2561 4.3) ปี 2562 4.4) ปี 2563
           6.) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  * ไม่มีขอร้องเรียน *
     4.3  บริหารงานของหน่วยงาน 
           5.) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
     4.4  การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
           4.) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการ
            3.) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
                3.1)  มาตรฐานทางจริยธรรม 3.2)  ผลการประเมิน
 
                6.1.)  แบบรายงานราชการระบบกระทรวง 6.2.) แบบรายงานราชการระบบกรม
     4.6  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
           4.) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
           5.) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง –
           6.) ที่สาธารณะประโยชน์ - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง –
           7.) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
           
||
||
||
||
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร TPSO|
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร|
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ?กับเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-8000 , 02- 507-6352 Fax. 662-547-5210