||
||
 
« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
FONTSIZE
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร >> มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 7 (4 ) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง


วันที่ 4 ก.พ. 2559
  •  กฎกระทรวง

          -  แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

  • ระเบียบ
          - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
          - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระ    ภาษีในโควตา  ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)สําหรับสินค้าน้ํามันมะพร้าว    และแฟรกชันของน้ํามันมะพร้าว ปี 2561 ถึงปี 2562 พ.ศ. 2560
  • ข้อบังคับ
  • คำสั่ง
         - คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 638/2560  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอดิสัย ธรรมคุปต์)
         - คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 845/2560  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1).นายดวงพร รอดพยาธิ์ 2).นายวราวุฒิ โปษกานนท์)
         - คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 11/2561    เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิเชียร ชวลิต) 
         - คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 48/2561    เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์)
  • ประกาศ
 
 

 

||
||
||
||
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร TPSO|
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร|
|สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)|
|สำรวจความคิดเห็น เว็บ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร|
|แสดงข้อคิดเห็น|

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-8000 , 02- 507-6352 Fax. 662-547-5210