||
||
||
||
||
 ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
FONTSIZE
ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร >> มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 7 (4 ) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เฉพาะที่ให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน


 
  •  กฎกระทรวง

 -  แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

  • ระเบียบ
 - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
 - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระ    ภาษีในโควตา  ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)สําหรับสินค้าน้ํามันมะพร้าว    และแฟรกชันของน้ํามันมะพร้าว ปี 2561 ถึงปี 2562 พ.ศ. 2560
  • ข้อบังคับ
  • คำสั่ง

- คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 20/2559    เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล)

- คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 638/2560  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอดิสัย ธรรมคุปต์)

  • ประกาศกระทรวงพาณิชย์

- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ 2)

 

||
||
||
||
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร TPSO|
||
||
|ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร|
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ?กับเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-8000 , 02- 507-6352 Fax. 662-547-5210