MOC 100 Years
TH    EN
 
 
Call center 1203 (02-507-7000) Contact 0-2507-6352, 0-2507-6295
Header Image
มาตรา 7 (4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
watermark
  •  กฎกระทรวง

          -  แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

  • ระเบียบ

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564

          - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2563

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

          - ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544

  • ข้อบังคับ

         - ข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

         - ข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  • คำสั่ง

        -

  • ประกาศ

         - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23(3)

         - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ 2)

         - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2563

         - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2563

         - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน พ.ศ. 2563

 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,619,035