MOC 100 Years
TH    EN
 
 
Call center 1203 (02-507-7000) Contact 0-2507-6352, 0-2507-6295
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่ง
watermark

1. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

2. คู่มือ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

3. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

         - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่  1050/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะประธานกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

         - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่  43/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะประธานกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

          - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่  44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

          - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่  236/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

          - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่  960/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์          

          - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่  190/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์         

          - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่   83/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์         

          - คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่  126/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

4. คู่มือประชาชน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,556,003