MOC 100 Years
TH    EN
 
 
Call center 1203 (02-507-7000) Contact 0-2507-6352, 0-2507-6295
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ
watermark

1. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2. นโยบายปลัดกระทรวงพาณิชย์

3. แผนยุทธ์ศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

4. แผนป้องแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพาณิชย์

5. นโยบาย ICT

6. การตีความ ** ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง **


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,556,051