MOC 100 Years
TH    EN
 
 
Call center 1203 (02-507-7000) Contact 0-2507-6352, 0-2507-6295
Header Image
นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 / 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องวิมวาทิตย์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์     


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,579,268