MOC 100 Years
TH    EN
 
 
Call center 1203 (02-507-7000) Contact 0-2507-6352, 0-2507-6295
Header Image
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริง แบบสำรวจฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล/ ทั่วไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลข่าวสารที่ขอดูและ/หรือขอรับบริการ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล / ทั่วไป

1.1 สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน

1.2 อายุ

1.3 ระดับการศึกษา

ส่วนที่ 2 ข้อมูลข่าวสารที่ขอดูและ/หรือขอรับบริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร

1. ความสะดวก รวดเร็วในการคันหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

2. ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3. ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีเทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นได้อย่างสะดวก

5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารๆ

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จำนวนการเข้าชม : 1,556,064